Ceza Hukuku


Ceza Hukuku – Genel Bilgiler 
Suç Ve Cezaların İlişkin Esaslar 
Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Ceza sorumluluğu şahsidir. Genel müsadere cezası verilemez.
Ceza Kanununun amacı; Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir
Ceza sorumluluğu, Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

Cezalar Ve Güvenlik Tedbirleri
 
Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adli para cezalarıdır. Hapis cezaları, Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezası, Süreli hapis cezası, Kısa süreli hapis cezası, Adli para cezası, Temel ceza belirlenirken TCK. m:61/1’daki hususlara dikkat edilir. Hapis cezası TCK. m:61/6’ya göre hesaplanır. Belirlenen sonuç ceza 30 yıldan fazla olamaz. Adli para cezaları hesaplanırken TCK. m:68/1 dikkate alınır.

Hapis Cezasının Ertelenmesi
TCK. m: 51’e göre: İşlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından 3 yıldır.

5271 Sayılı CMK’na Göre Kanun Yolları; Olağan Kanun Yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz) 
Güvenlik Tedbirleri, Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, Eşya müsaderesi, Kazanç müsaderesi, Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular, Sınır dışı edilme, Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri olarak sıralayabiliriz.

İhbar Ve Şikâyet Süresi
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Ceza Hukuku alanında hukuk büromuz soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı kapsamında; Ceza Hukuku ‘nun her alanında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosya takibi, Ekonomik suçlara dair ceza davaları, Sahtecilik, dolandırıcılık – Bilişim suçları, CMK 250. madde kapsamında yer alan örgütlü suçlar, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ‘nin görev alanına giren suçlar, Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi ‘nin görev alanına giren suçlara, sliye ceza davaları, sulh ceza davaları, ceza davaları, kovuşturma işlemleri, soruşturma, suç duyurusunda bulunma, ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi, ceza kararlarının temyiz edilmesi, çocuk ceza davaları, kasten öldürme suçu, taksirle öldürme suçu, kasten yaralama suçu, taksirle yaralama suçu, tehdit suçu, şantaj suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, haksız arama suçu, ayrımcılık suçu, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, hakaret suçu, yağma suçu, mala varar verme suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçu, resmi belgede sahtecilik suçu, mühürde sahtecilik suçu, özel belgede sahtecilik suçu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu, zimmet suçu, irtikap suçu, rüşvet suçu, görevi kötüye kullanma suçu, görevi yaptırmamak için direnme suçu, iftira suçu, yalan tanıklık suçu, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, Uzlaşma, gibi konularda hizmet sunmaktayız.