Borçlar ve Eşya Hukuku


Borçlar Hukuku ile ilgili davalar
Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Borçlu borcunu ifa etmez ise Alacaklıya devlet zoruyla alacağını dava açma hakkını kullanarak alacaklarını alabilir. Borçlu herhangi bir borcunu ifa etmez ise bundan tüm malvarlığı ile sorumludur.Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunana taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması halinde Borçlar Hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir. Borçlar hukuku ile aşağıdaki davalar açılabilir.
 • Alacak Davaları
  Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler
 • Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler
 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler
 • Muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler
 • Sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler
 • Hile, yanılma, korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan dava ve işlemler
 • Sözleşmelerin ifası, geçerliliği ve itfasına ilişkin dava ve işlemler Alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşme ilişkilerine ilişkin dava ve işlemler
 • Satım, bağışlama, kiralama, istisna, kat karşılığı inşaat, adi şirket, acentelik, komisyonculuk, hizmet ve diğer tip sözleşmelerinin hazırlanması, sonlandırılması ve uygulamasına ilişkin dava ve işlemler
 • Tahliye Davaları
 • Kira Tespiti Davaları
 • Kira Bedelinin Artırılması Davaları
 • Ödeme Yerinin Tayini Davaları
 • Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları
 • İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları`
 
Eşya Hukuku ile ilgili davalar
Eşya hukuku, mülkiyet hakkına dair önemli uyuşmazlıkların yaşandığı bir özel hukuk alanıdır. Gayrimenkul davası, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri ve anlaşmazlıkları çözen bir dava türüdür. Genel olarak,
 • İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
 • tapu iptali ve tescili davası,
 • ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), 
 • muvazaa nedeniyle tapu devir işlemlerinin iptali, 
 • ecrimisil davası (işgal tazminatı), 
 • müdahalenin men-i (müdahalenin önlenmesi) davası, 
 • şufa (önalım) davası,
 • Gayrımenkul Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları
 • Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması
 • imar uygulamasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası 
 • gibi mülkiyet hakkından kaynaklanan tüm önemli davalar gayrimenkul hukuku ile ilgilidir.
Hukuk büromuz, hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın gayrimenkul davaları ile ilgili titiz bir hazırlık çalışması yaparak uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmaktadır.